Tel : 053-106-538    |    Email : info@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Sunsweet Public Company Limited

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sunsweet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000354
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUN
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรs
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : (66) 53-106-538-40
โทรสาร : (66) 53-106-541
เว็บไซต์ (URL) : www.sunsweetthai.com
ทุนจดทะเบียน : 215,000,000 (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ก่อนเสนอขายIPO) : 150,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หลังเสนอขายIPO) : 215,000,000 (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sunsweet International Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท (สิบบาท)

———-  ข้อมูลสำคัญอื่นๆ  ———-

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
เว็บไซต์ : www.set.or.th
บริษัทตรวจสอบบัญชี
ชื่อบริษัท : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2344-1000, 0-2824-5000
โทรสาร : 0-2286-0500
เว็บไซต์ : www.pwc.com
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีดังนี้

 

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
1 นางจิราพร กิตติคุณชัย 300,000,000.00 69.77%
2 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 3,900,400.00 0.91%
3 นายองอาจ กิตติคุณชัย 3,000,000.00 0.70%
4 นายวิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์ 2,503,700.00 0.58%
5 นายบุญฉัตร พลอยจิระชัย 2,200,000.00 0.51%
6 นางสิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ 2,155,000.00 0.50%
7 นางสาวมรกต กิตติคุณชัย 2,000,000.00 0.47%
8 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,750,000.00 0.41%
9 นางสาวภัทรภร พลอยจิระชัย 1,700,000.00 0.40%
10 นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 1,575,000.00 0.37%
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 109,215,900.00 25.40%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล


– บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ


– อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

– บริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทนั้นๆ นำเสนอ โดยพิจารณาจากผลประกอบการและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นของแต่ละบริษัท

 
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563
กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 120.19 56.66 (42.16) 192.78
เงินสำรองตามกฎหมาย 8.50 2.90 10.00
กำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรอง) 111.69 53.76 (42.16) 182.78
รวมเงินปันผลจ่าย 156.48 /1 43.00 /2 – /3 150.50/4
อัตราการจ่ายปันผล (%) หลังหักเงินสำรอง 140.10 79.98 82.34


หมายเหตุ: /1

– ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันที่พิจารณาจ่ายปันผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 43.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 46,980,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
– ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
– ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 64.50 ล้านบาท

หมายเหตุ: /2

– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
– ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาทและบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ววันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: /3

-ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานปี 2562


หมายเหตุ: /4

– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.5 ล้านบาทและบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ววันที่ 3 กันยายน 2563


– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 129ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 107,500,000 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,500,000 บาท รวมปันผลทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท