ใบรับรอง

Sunsweet Public Company Limited

ISO-14001

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

GMP

มาตรฐานในการผลิตอาหาร

HACCP

การป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา

BRC

สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร

HALAL

มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ

IFS

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเพื่อให้การผลิตอาหารปลอดภัย