Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Sunsweet Public Company Limited

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร

เป้าหมายองค์กร

บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยมุ่งเน้นสินค้าขายปลีกมากขึ้น ซึ่งในระยะ 3-5 ปี สัดส่วนของขายปลีกจะเพิ่มเป็น 20:80 และ 30:70 จากปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 10:90 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราได้พัฒนาสินค้าใหม่และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

เราคือผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” และผลิตตามคำสั่งลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่วนบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร เช่น หอมหัวใหญ่สด แป้งมันสำปะหลัง สับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เลบานอน ตุรกี อิหร่าน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการรับรองสากล เช่น มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน International Featured Standard (IFS) มาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิธีการผลิตที่ดี (Goods Manufacturing Practices) นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการผลิตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ ISO 14001:2004

 

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย มีลักษณะการดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางเกษตรอื่นๆ
ดำเนินการโดยบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป เช่น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง (Canned Corn) ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ (Pouch Corn) และข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen Corn) นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ ถั่วแระแช่แข็ง เป็นต้น เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สำหรับผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น เปลือก ซังข้าวโพด และเศษข้าวโพด จะนำไปจำหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และบางส่วนบริษัทจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานของบริษัท

ธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไป (Trading)
ดำเนินการโดยบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น หอมหัวใหญ่สด ซอสมะเขือเทศ สับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มะพร้าวสด แป้งมันสำปะหลัง น้ำสลัด ข้าวหอมมะลิ น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันดอกทานตะวัน เป็นต้น

 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sunsweet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000354
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUN
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรs
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : (66) 53-106-538-40
โทรสาร : (66) 53-106-541
เว็บไซต์ (URL) : www.sunsweetthai.com
ทุนจดทะเบียน : 215,000,000 (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ก่อนเสนอขาย IPO) : 150,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หลังเสนอขายIPO) : 215,000,000 (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 baht (ห้าสิบสตางค์)
ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sunsweet International Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : Sourcing (exporting & importing) food and agricultural products
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 (Five Million Baht)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 5,000,000 (Five Million Baht)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 baht (ten baht)
ข้อมูลสำคัญอื่น

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
เว็บไซต์ : www.set.or.th
บริษัทตรวจสอบบัญชี
ชื่อบริษัท : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2344-1000, 0-2824-5000
โทรสาร : 0-2286-0500
เว็บไซต์ : www.pwc.com

นวัตกรรม
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยข้าวโพดหวานในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยจัดทำข้อมูลพื้นฐานของข้าวโพดหวานและเทศโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวโพดหวาน การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคข้าวโพดหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บุคลากร
สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทุกระดับ พัฒนาและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขอ่งธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก

คุณภาพ
เป็นผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับความต้องการและกฎหมายของประเทศคู่ค้า ควบคู่กับการใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวกในการบริโภค มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการผลิต การจัดการที่ยืดหยุ่นรวดเร็ว

ห่วงโซ่อุปทาน
เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อความเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจข้าวโพดหวานรวมถึงสร้างเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

บรรษัทภิบาล
เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อแหล่งทรัพยากรด้านการเกษตร รวมถึงทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุน และชุมชน รวมถึงสร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

การเรียนรู้
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจข้าวโพดหวานแบบบูรณาการอย่างครบวงจร