คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

Sunsweet Public Company Limited (Company)

adisai

นายอดิศัย สำเนียง

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

 

คุณวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ประกาศนียบัตร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน
– ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

2560 – 2563
– ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

2558 – 2560
– ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

80,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0186 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)