Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

About Company’s History

นายองอาจ กิตติคุณชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอาหารและการเกษตรซึ่งมุ่งเน้นการลงมือปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ธุรกิจเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาวะภัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและของโลกหรือปัจจัยภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากเช่น ค่าเงินผันผวนสูง ซึ่งเราก็ได้พยายามการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ มาชดเชย ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขี้น อาทิ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพยากรณ์และวางแผนด้านวัตถุดิบ การใช้เครื่องจักรทดแทนในส่วนของแรงงานที่ขาดแคลนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านค่าเงิน ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาในสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรที่ดี จึงมีกำลังซื้อมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและในปี 2562 นี้บริษัทได้รับรางวัล ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2019)ประเภทผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม(Best Exporter) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ผลิต / ผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่่มีคุณภาพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี

ในอนาคตธุรกิจอาหารสำเร็จรูปจะเป็นหนึ่งธุรกิจที่สามารถโดดเด่นในวงการได้ เนื่องด้วยอาหารเป็นปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ประกอบกับเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ใส่ใจกับการเลือกรับประทานและดูแลสุขภาพมากขึ้น อาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพปลอดภัย (Food Safety) และพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ถือเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ซึ่งผู้บริโภคมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ คาดว่าสินค้าจะได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้การพัฒนาในส่วนที่เราดำเนินการอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการยกระดับรายได้ในการส่งออก รายได้ต่าง ๆ ของผู้คนที่เกี่ยวข้องและรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนหนึ่งที่สำคัญของประเทศเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงหวังว่าผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบเจตนารมณ์และเห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

http://203.156.127.204/wp-content/uploads/2020/05/ลายเซ็นต์1.png

นายองอาจ กิตติคุณชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)