ร่วมงานกับเรา

Sunsweet Public Company Limited

ตำแหน่งที่เปิดรับ

รายละเอียดงาน

 • บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • วางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุการชำรุดความเสียหายของเครื่องจักร พร้อมทำการแก้ไขให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องเย็น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเข้ากะได้ในบางครั้ง
 • สามารถวางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม และบริหารงานวิศวกรรม / ซ่อมบำรุง
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • บริหารงานด้านการผลิตภายในบริษัทฯ
 • วางแผน และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร และวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ BRC / IFS / ISO / HACCP / GMP มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม้ บรรจุกระป๋อง / แช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิต 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

รายละเอียดงาน

 • ร่วมวางแผนการจัดการบริหารงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรหลัก สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมวางแผน และติดตามโครงการทางด้านวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
 • ร่วมออกแบบ และพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่ามีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • กำกับ ดูแล ติดตามงานความปลอดภัยงานระบบวิศวกรรม – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน โรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวางแผน ควบคุมโครงการ ควบคุมบุคลากร มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ GMP, HACCP, ISO, BRC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานเป็นทีม และบริหารทีมงานได้
 • บางครั้งสามารถทำงานเข้ากะเพื่อติดตามงานซ่อมบำรุงได้

มีความรู้ความเข้าใจในระบบ TPM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานงานซ่อมสร้างภายในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปวช. , ปวส. , ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างแม็คคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร , งานเชื่อมโลหะ , งานกลึง , งานไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักในงานช่าง การเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
 • บางครั้งสามารถทำงานเข้ากะเพื่อติดตามงานซ่อมบำรุงได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ TPM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การทำ PM (Preventive Mainternance) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิด Breakdown
 • Work Request ใบแจ้งซ่อม แก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องขัดข้อง
 • วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุในการเสียของเครื่องจักร
 • กิจกรรม Kaizen , 5ส และ กิจกรรมอื่นที่ลดการสูญเสียต่างๆ
 • จัดทำ TPM (Total Productive Maintenance)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Utility (เน้นระบบน้ำและBoiler) หรืออุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวางแผน ควบคุมโครงการ ควบคุมบุคลากร มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานที่ดี
 • หากสามารถเขียนแบบเครื่องกล/โยธา/ไฟฟ้าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ PM, GMP, HACCP, ISO, BRC และ Kaizen จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานเป็นทีม และบริหารทีมงานได้
 • บางครั้งสามารถทำงานเข้ากะเพื่อติดตามงานซ่อมบำรุงได้