Tel : 053-106-538    |    Email : info@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

053 106 538  ต่อ 25 , 14

hr@sunsweetthai.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์  เวลา 08.00 – 17.00 น.
sunsweetthai@sunsweetthai.com

ตำแหน่งที่เปิดรับ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานแผนการตลาด การขายระหว่างประเทศ
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

 • วิจัยตลาด เพื่อระบุความต้องการของตลาดต่างประเทศ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์
 • วางแผนกลยุทธด้านการตลาดระหว่างประเทศ กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของบริษัทฯ
 • วางแผนกกลยุทธการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และวางแผนการออกแบบสื่อโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนของบริษัทฯ
 • ประเมินข้อมูลคู่แข่ง เงื่อนไขลูกค้า วิจัยตลาด และแนวโน้มของตลาด
 • กำหนดราคา โปรโมชั่น และการหาช่องทางของตลาดต่างประเทศ หรือมองหาลูกค้ารายใหม่

รายละเอียดงาน

 • บริหารงานด้านการผลิตภายในบริษัทฯ
 • วางแผน และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร และวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ BRC / IFS / ISO / HACCP / GMP มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม้ บรรจุกระป๋อง / แช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิต 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

รายละเอียดงาน

 • ร่วมวางแผนการจัดการบริหารงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรหลัก สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมวางแผน และติดตามโครงการทางด้านวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
 • ร่วมออกแบบ และพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่ามีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • กำกับ ดูแล ติดตามงานความปลอดภัยงานระบบวิศวกรรม – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน โรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวางแผน ควบคุมโครงการ ควบคุมบุคลากร มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ GMP, HACCP, ISO, BRC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานเป็นทีม และบริหารทีมงานได้
 • บางครั้งสามารถทำงานเข้ากะเพื่อติดตามงานซ่อมบำรุงได้

มีความรู้ความเข้าใจในระบบ TPM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานงานซ่อมสร้างภายในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปวช. , ปวส. , ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างแม็คคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร , งานเชื่อมโลหะ , งานกลึง , งานไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักในงานช่าง การเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
 • บางครั้งสามารถทำงานเข้ากะเพื่อติดตามงานซ่อมบำรุงได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ TPM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการของบริษัท

- Company welfare -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชุดยูนิฟอร์ม

วันหยุดประจำปี

กองทุนประกันสังคม

การตรวจสุขภาพประจำปี