Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

053 106 538  ต่อ 25 , 14

hr@sunsweetthai.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์  เวลา 08.00 – 17.00 น.
sunsweetthai@sunsweetthai.com

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม(Utility)
คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี
– มีประสบการณ์การทำงานด้าน Utility (เน้นระบบน้ำและBoiler) หรืออุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 10 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการวางแผน ควบคุมโครงการ ควบคุมบุคลากร มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานที่ดี
– หากสามารถเขียนแบบเครื่องกล/โยธา/ไฟฟ้าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบ PM, GMP, HACCP, ISO, BRC และ Kaizen จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานเป็นทีม และบริหารทีมงานได้
– บางครั้งสามารถทำงานเข้ากะเพื่อติดตามงานซ่อมบำรุงได้
หน้าที่
– วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การทำ PM (Preventive Mainternance) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิด Breakdown
– Work Request ใบแจ้งซ่อม แก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องขัดข้อง
– วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุในการเสียของเครื่องจักร
– กิจกรรม Kaizen, 5ส และ กิจกรรมอื่นที่ลดการสูญเสียต่างๆ
– จัดทำ TPM (Total Productive Maintenance)
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต
คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / วิศวกรรมอาหาร / หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
– สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
– มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิต 5 ปีขึ้นไป
– มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
หน้าที่
– บริหารงานด้านการผลิตภายในบริษัทฯ
– วางแผน และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
– บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
– ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ตำแหน่งผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิ  ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 ปี ขึ้นไป
– มีความเป็นผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารทีมงานได้ดี
หน้าที่
– บริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัทฯ
– ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง
– แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และจากการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
– ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารงานในสาขาต่างๆ (หลายอัตรา)  ดังนี้

 •  งานด้าน วิทยาศาสตร์ (Science)
 •  งานด้าน วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 •  ­งานด้าน การเงิน (Finance)
 •  งานด้าน เทคโนโลยีไอที / คอมพิวเตอร์ (IT / Computer technology)
 •  งานด้าน การตลาด (Marketing)
 •  งานด้าน การขาย (Sale)
 •  งานด้าน การนำเข้า และส่งออกสินค้า (Import and export product)
 •  งานด้าน เทคโนโลยีการเกษตร (Agricalture technology)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขา วิชาชีพ ด้านต่างๆ
 • ­เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี

สามารถส่งประวัติ (Resume) พิจารณาได้ที่ 

คุณพัลลภ บุญถึง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร :   085 695 0091
Email :panlop@sunsweetthai.com

คุณวรรณญารัตน์ ไชยชนะ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
เบอร์โทร :  081 783 6201
Email : wanyarat@sunsweetthai.com

แผนกทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทร : 053 106 538-40 ต่อ 14 , 25 / 093 140 8691
Email :  hr@sunsweetthai.com

สวัสดิการของบริษัท

- Company welfare -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชุดยูนิฟอร์ม

วันหยุดประจำปี

กองทุนประกันสังคม

การตรวจสุขภาพประจำปี