Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Sunsweet Public Company Limited

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sunsweet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000354
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUN
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรs
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : (66) 53-106-538-40
โทรสาร : (66) 53-106-541
เว็บไซต์ (URL) : www.sunsweetthai.com
ทุนจดทะเบียน : 322,500,000 (สามร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 322,498,721.50 (สามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sunsweet International Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท (สิบบาท)

———-  ข้อมูลสำคัญอื่นๆ  ———-

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
เว็บไซต์ : www.set.or.th
บริษัทตรวจสอบบัญชี
ชื่อบริษัท : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2344-1000, 0-2824-5000
โทรสาร : 0-2286-0500
เว็บไซต์ : www.pwc.com
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 มีดังนี้
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
1. นาง จิราพร กิตติคุณชัย 419,404,500 65.02 %
2. นายองอาจ กิตติคุณชัย 17,350,000 2.69 %
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,801,955 1.67 %
4. นายระวิ  เกษมศานติ์ 5,000,000 0.78 %
5. นางสาวจิตรกัญญา รังนกใต้ 4,453,650 0.69 %
6. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย 3,099,600 0.48 %
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ 2,794,800 0.43 %
8.  นายทรงกลด ทังดิน 2,670,000 0.41 %
9. นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 2,600,000 0.40 %
10. นางสาวสุกัญญา แซ่โง้ว 1,880,000 0.29%
ผู้ถือหุ้นอื่น 174,942,920 27.14 %
นโยบายการจ่ายเงินปันผล


– บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ


– อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

– บริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทนั้นๆ นำเสนอ โดยพิจารณาจากผลประกอบการและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นของแต่ละบริษัท

 
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564
กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 56.66 (42.16) 192.78 209.10
เงินสำรองตามกฎหมาย 2.90 10.00 10.85
กำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรอง) 53.76  (42.16) 182.78 193.25
รวมเงินปันผลจ่าย 43.00 /2  – /1 150.50/2 161.25/3
อัตราการจ่ายปันผล (%) หลังหักเงินสำรอง 79.98% 82.34% 81.34%


หมายเหตุ: /1

– ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันที่พิจารณาจ่ายปันผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 43.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 46,980,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
– ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
– ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 64.50 ล้านบาท

หมายเหตุ: /2

– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
– ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาทและบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ววันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: /3

-ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานปี 2562


หมายเหตุ: /4

– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.5 ล้านบาทและบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ววันที่ 3 กันยายน 2563


– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 129ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 107,500,000 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,500,000 บาท รวมปันผลทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท