Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Sunsweet Public Company Limited

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sunsweet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000354
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUN
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรs
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : (66) 53-106-538-40
โทรสาร : (66) 53-106-541
เว็บไซต์ (URL) : www.sunsweetthai.com
ทุนจดทะเบียน : 322,500,000 (สามร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 322,498,721.50 (สามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sunsweet International Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท (สิบบาท)

———-  ข้อมูลสำคัญอื่นๆ  ———-

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
เว็บไซต์ : www.set.or.th
บริษัทตรวจสอบบัญชี
ชื่อบริษัท : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2344-1000, 0-2824-5000
โทรสาร : 0-2286-0500
เว็บไซต์ : www.pwc.com
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 มีดังนี้
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
1. นาง จิราพร กิตติคุณชัย 300,055,000 69.78
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,797,210 5.53
3. นาย องอาจ กิตติคุณชัย 10,500,000 2.44
4. น.ส. จิตรกัญญา รังนกใต้ 4,228,500 0.98
5. นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ 3,600,000 0.84
6. นาย ระวิ เกษมศานติ์ 3,000,000 0.70
7. นาย วิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์ 2,500,000 0.58
8. น.ส. มรกต กิตติคุณชัย 2,066,400 0.48
9. บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,050,000 0.48
10. นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 1,700,000 0.40
ผู้ถือหุ้นอื่น 109,215,900.00 25.40
นโยบายการจ่ายเงินปันผล


– บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ


– อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

– บริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทนั้นๆ นำเสนอ โดยพิจารณาจากผลประกอบการและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นของแต่ละบริษัท

 
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563
กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 120.19 56.66 (42.16) 192.78
เงินสำรองตามกฎหมาย 8.50 2.90 10.00
กำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรอง) 111.69 53.76 (42.16) 182.78
รวมเงินปันผลจ่าย 156.48 /1 43.00 /2 – /3 150.50/4
อัตราการจ่ายปันผล (%) หลังหักเงินสำรอง 140.10 79.98 82.34


หมายเหตุ: /1

– ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันที่พิจารณาจ่ายปันผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 43.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 46,980,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
– ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
– ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 64.50 ล้านบาท

หมายเหตุ: /2

– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
– ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาทและบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ววันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: /3

-ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานปี 2562


หมายเหตุ: /4

– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.5 ล้านบาทและบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ววันที่ 3 กันยายน 2563


– ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 129ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 107,500,000 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,500,000 บาท รวมปันผลทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท