คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

Sunsweet Public Company Limited

Ongart

นายองอาจ กิตติคุณชัย

กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

คุณวุฒิการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร Chief Transformation Officer : CTO Course 26 มิ.ย. – 28 ส.ค. 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซันสวีท

2559 – ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

2557– ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

2557– ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท บจก. ซันไชน์ทราเวล

2548 – ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

2548 – ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่

2535 – ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อโกรเทค

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

คู่สมรส นางจิราพร กิตติคุณชัย/ น้องชายนางสาวมรกต กิตติคุณชัย/ พี่ชายนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

จำนวนหุ้นที่ถือ :

9,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 2.0930 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)