Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

Sunsweet Public Company Limited (Company)

05.png

นายพิชัย คชมิตร

กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง
กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  :

บริษัท ซัน สวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม  2560
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560

วุฒิการศึกษา  :

: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน  :

2560 – ปัจจุบัน – กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซันสวีท
2555 – ปัจจุบัน – ที่ปรึกษาบริหารการลงทุน บมจ. ทิพยประกันภัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ  :

ไม่มี
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :
1 (บมจ. ทิพยประกันภัย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:
ไม่มี