คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

Sunsweet Public Company Limited

Ms.Soontaree Mulmao

นางสาวสุนทรี มูลเมา

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะบัญชี การเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 77/2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน
– ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ซันสวีท

2560 – ปัจจุบัน
– เลขานุการบริษัท บมจ.ซันสวีท

2557 – 2561
– ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ซันสวีท

2554 – 2557
– หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.เอเอฟเอ็มพลาวเวอร์ซีดส์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

43,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0102% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)