คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

Sunsweet Public Company Limited

11

นางวรรณญารัตน์ ไชยชนะ

เลขานุการบริษัท

 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 77/2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน
– เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.ซันสวีท

2546 – 2559
– เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บจก.ซันสวีท

2545 – 2546
– เลขานุการผู้จัดการทั่วไป/ บจก.ซันสวีท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

43,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0102% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)