คณะกรรมการบริษัท

Sunsweet Public Company Limited (Company)

Jiraporn

Mr.Krairit Boonyaakiat

Chairman of the Board of Directors / Independent Director

 

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาภาค พายัพ

ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซันสวีท

2557– ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท บจก. ซันไชน์ทราเวล

2548 – ปัจจุบัน
– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

คู่สมรส นายองอาจ กิตติคุณชัย

จำนวนหุ้นที่ถือ :

300,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 69.7674 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)