คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

Sunsweet Public Company Limited

นายองอาจ กิตติคุณชัย
กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด

นายวีระ นพวัฒนากร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายพัลลภ บุญถึง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอดิศัย สำเนียง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

นางอัมพันธ์ สุริยัง
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

นางสุนทรี มูลเมา
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางวรรณญารัตน์ ไชยชนะ
เลขานุการบริษัท