คณะกรรมการบริษัท

Sunsweet Public Company Limited

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ

นายพิชัย คชมิตร
กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

นางสาวมรกต กิตติคุณชัย
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์
กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายองอาจ กิตติคุณชัย
กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางจิราพร กิตติคุณชัย
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ
กรรมการบริษัท/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอนุชา ดำรงมณี
กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายชัยยศ สันติวงษ์
กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ