ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

SET Announcements

ข่าววันนี้
วันที่/เวลา แหล่งข่าว หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2564 SUN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา แหล่งข่าว หัวข้อข่าว
07 ม.ค. 2564 17:31 SUN แจ้งผลการเสนอวาระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
08 ธ.ค. 2563 18:08 SUN แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
09 พ.ย. 2563 17:40 SUN การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
06 พ.ย. 2563 20:56 SUN งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
06 พ.ย. 2563 18:28 SUN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 รายละเอียด
06 พ.ย. 2563 18:27 SUN สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
06 พ.ย. 2563 18:24 SUN งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
18 ส.ค. 2563 18:02 SUN การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวันจ่ายปันผล) รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:40 SUN การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:38 SUN แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:24 SUN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:23 SUN สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:16 SUN งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
23 ก.ค. 2563 17:36 SUN รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
14 ก.ค. 2563 13:18 SUN แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
02 ก.ค. 2563 17:23 SUN ชี้แจงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รายละเอียด
02 ก.ค. 2563 17:23 SUN การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
22 มิ.ย. 2563 17:24 SUN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
02 มิ.ย. 2563 18:37 SUN แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 รายละเอียด
29 พ.ค. 2563 12:30 SUN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด