Tel : 053-106-538    |    Email : info@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

SET Announcements

 

ข่าววันนี้

วันที่/เวลา แหล่งข่าว หัวข้อข่าว

 

 

ข่าวย้อนหลัง 5 ปี

วันที่/เวลา แหล่งข่าว หัวข้อข่าว
17 พ.ค. 2564 06:30 SUN หุ้นเพิ่มทุนของ SUN เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2564(F53-5) รายละเอียด
14 พ.ค. 2564 13:14:44 SUN แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) รายละเอียด
11 พ.ค. 2564 12:30:06 SUN งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขทุนชำระแล้ว) รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 17:58:42 SUN งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 18:15:44 SUN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 18:14:01 SUN สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
30 เม.ย. 2564 19:26 SUN การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
21 เม.ย. 2564 17:31 SUN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข) รายละเอียด
20 เม.ย. 2564 17:17 SUN แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียด
12 เม.ย. 2564 12:36 SUN แจ้งประกาศบริษัทปิดทำการ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อหลังพบนักศึกษาฝึกงานติดเชื้อ โควิด-19 รายละเอียด
19 มี.ค. 2564 20:39 SUN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
22 ก.พ. 2564 19:00 SUN แจ้งมติสำคัญกรรมการ เรื่องการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การจ่ายปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รายละเอียด
22 ก.พ. 2564 18:56 SUN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
22 ก.พ. 2564 18:54 SUN สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
22 ก.พ. 2564 18:43 SUN งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
14 ม.ค. 2564 06:41 SUN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
07 ม.ค. 2564 17:31 SUN แจ้งผลการเสนอวาระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
08 ธ.ค. 2563 18:08 SUN แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
09 พ.ย. 2563 17:40 SUN การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
06 พ.ย. 2563 20:56 SUN งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
06 พ.ย. 2563 18:28 SUN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 รายละเอียด
06 พ.ย. 2563 18:27 SUN สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
06 พ.ย. 2563 18:24 SUN งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
18 ส.ค. 2563 18:02 SUN การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวันจ่ายปันผล) รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:40 SUN การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:38 SUN แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:24 SUN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:23 SUN สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 18:16 SUN งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ZIP
23 ก.ค. 2563 17:36 SUN รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
14 ก.ค. 2563 13:18 SUN แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
02 ก.ค. 2563 17:23 SUN ชี้แจงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รายละเอียด
02 ก.ค. 2563 17:23 SUN การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
22 มิ.ย. 2563 17:24 SUN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
02 มิ.ย. 2563 18:37 SUN แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 รายละเอียด
29 พ.ค. 2563 12:30 SUN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

SET Announcements

[/vc_column][/vc_row]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

SET Announcements

[/vc_column][/vc_row]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

SET Announcements

[/vc_column][/vc_row]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

SET Announcements

[/vc_column][/vc_row]