Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sunsweet Public Company Limited

ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทและมาตรฐานสากล บริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท “ ผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล”  บริษัทจึงได้ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาความยั่งยืน เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient Infrastructure, Promote Inclusive and Sustainable Industrialization and Foster Innovation) มีเป้าประสงค์ที่ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรม

บริษัทมีการทำ Contact farming กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน และได้นำแผนงาน Smart farm มาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าวโพดหวาน ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพส่งโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรทางด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพและจำนวนของผลผลิตต่อไร่ โดยใช้เทคโนโลยีดังนี้

1585148543834

Application RECULT เพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน

drone quad copter with high resolution digital camera on green corn field, agro

โดรนเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรในการพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

close-up-man-using-tablet-field

ใช้ระบบ Smart farm เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตต่อไร่

ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิทั้งในระบบการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof Top) ขนาด 765.50 kWh และ ได้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่อง Generator ขนาด 1063 kWh โดยใช้เชื้อเพลิงBiogas จากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากกะลาปาล์ม และ Wood Pallet ในการผลิตพลังงานไอน้ำเพื่อใช้ในโรงงาน

9

ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม โครงการ Care the bear -ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมปรับพฤติกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยนำหลักการ 6 Cares มาประเมินผล และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2. ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์

Bear - sunsweet