Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Sunsweet Public Company Limited

หลักปฎิบัติสำหรับคู่ค้า

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (จากนี้เรียกแทนด้วยคำว่า “บริษัท”) ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องภายใต้คุณธรรมและความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดปฏิบัติ บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จบริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการสื่อสารความคาดหวังไปยังลูกค้าโดยจัดทำคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ จึงขอความร่วมมือจากคู่ค้าของบริษัทยึดถือปฏิบัติด้วยกันอย่างสอดคล้องและบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจในการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจะส่งผลให้บริษัทและคู่ค้า เจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รณรงค์ การต่อด้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการต่อด้านการทุจริต โดยแต่เดิมเนื้อหา บางส่วนของนโยบายการต่อด้านการทุจริต ได้ถูกบรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตั้งแต่เริ่มแรก ที่บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฎิบัติ และ ข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการ พิจารณาและปฎิบัติอย่างรอบคอบ บริษัท ชันสวีท จำกัด จึงได้จัดทำนโยบายต่อด้านคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบิติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นิยาม : การทุจริต หรือคอรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สิน ที่มิอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การ ให้หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นเงิน สื่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมิประโยชน์ทับช้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวช้องโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือ บุคคลนั้น ละเว้นจากการปฎิบัติหน้าที่ ที่ถูกด้องตามหลักปฎิปติที่ได้กำหนดไว้

ดาวน์โหลด

นโยบายการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงให้ความเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเช่นเดียวกับที่รักษาสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ดังนี้ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จดังนั้นนอกเหนือจากความมุ่งมั่นและใส่ใจในการดำเนินงานการยึดมั่นในหลักจริยธรรมคุณธรรมความโปร่งใสและความซื่อสัตย์จะนำพา บริษัท ไปสู่ความสำเร็จสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ดังนี้ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด

นโยบายภาษี

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่า ภาษีมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โครงสร้างภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของบริษัท

ดาวน์โหลด

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากล อีกทั้งยังดำเนินงานตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลด