ร่วมงานกับเรา

Sunsweet Public Company Limited

ตำแหน่งที่เปิดรับ
รายละเอียดงาน

 • บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • วางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุการชำรุดความเสียหายของเครื่องจักร พร้อมทำการแก้ไขให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องเย็น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเข้ากะได้ในบางครั้ง
 • สามารถวางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม และบริหารงานวิศวกรรม / ซ่อมบำรุง
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานงานซ่อมสร้างภายในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปวช. , ปวส. , ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างแม็คคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร , งานเชื่อมโลหะ , งานกลึง , งานไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักในงานช่าง การเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดงาน

 • บริหารงานด้านการผลิตภายในบริษัทฯ
 • วางแผน และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิต 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

รายละเอียดงาน

 • ส่งเสริมเกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวโพดหวานโดยการให้คำปรึกษาควบคุมในการดูแลรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ทำสัญญาร่วมโครงการระหว่างบริษัทกับเกษตรกรควบคุม และติดตามการปลูกและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเมื่อเริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว
 • ควบคุมการเก็บเกี่ยวรับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรในราคาประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวาน มาทำการวิเคราะห์สรุป และประเมินสถานการณ์การผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน เศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่ พืชสวน การส่งเสริมการเพาะปลูก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์งานส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • บริหารจัดการงานแผนกคลังสินค้า สินค้าสำเร็จรูป ให้มีความถูกต้อง
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • บริหารควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า การจัดส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติ บุคลิกดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี