Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

จัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้คณะผู้จัดการและพนักงาน

ดร.องอาจ กิตตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความปลอดภัยของพนักงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย จัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้คณะผู้จัดการและพนักงานได้เข้ารับการฉีด ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 บัดนี้พนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนแล้วค่ะ 💉🦠

Continue reading

มอบความช่วยเหลือด้านอาหาร และสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ชุมชนและหมู่บ้านรอบๆ โรงงาน ได้แก่ บ้านเปียง, บ้านร้องธาร ,บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม บ้านดอนแก้ว, บ้านร้องส้มป่อย ,บ้านป่าจี้,บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาหารและสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ชุมชนและหมู่บ้านรอบๆ โรงงาน ได้แก่ บ้านเปียง, บ้านร้องธาร ,บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม บ้านดอนแก้ว, บ้านร้องส้มป่อย ,บ้านป่าจี้,บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก บ้านศาลา ตำบลยุหว่า…

Continue reading

ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง จำนวน 1,200 กระป๋อง ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์…

Continue reading

ต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTAM, ONEAM, TFUND, ASP, BCAP, TALIS, OCEAN, MFC, TL และ KTBST เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้ KC FARM

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTAM, ONEAM, TFUND, ASP, BCAP, TALIS, OCEAN, MFC, TL และ KTBSTเข้าเยี่ยมชมกิจการ…

Continue reading

ผู้บริหารทำพิธีตั้งศาลเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน และ พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ณ ไร่ตะวันหวาน พื้นที่ 1,007 ไร่

ผู้บริหาร นำโดยคุณองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณจิราพร กิตติคุณชัย และคุณมรกต กิตติคุณชัย กรรมการบริหาร ทำพิธีตั้งศาลเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคลในการเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับการปลูกข้าวโพดหวานและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางวัตถุดิบ และขยายโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ณ ไร่ตะวันหวาน พื้นที่1,007ไร่ ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

Continue reading