คู่มือจริยธรรมและหลักปฎิบัติสำหรับคู่ค้า

หลักปฎิบัติสำหรับคู่ค้า

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (จากนี้เรียกแทนด้วยคำว่า “บริษัท”) ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องภายใต้คุณธรรมและความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดปฏิบัติ บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จบริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการสื่อสารความคาดหวังไปยังลูกค้าโดยจัดทำคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ จึงขอความร่วมมือจากคู่ค้าของบริษัทยึดถือปฏิบัติด้วยกันอย่างสอดคล้องและบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจในการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจะส่งผลให้บริษัทและคู่ค้า เจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสารแบบเต็ม

คู่มือจริยธรรมและหลักปฎิบัติสำหรับคู่ค้า