นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รณรงค์ การต่อด้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการต่อด้านการทุจริต โดยแต่เดิมเนื้อหา บางส่วนของนโยบายการต่อด้านการทุจริต ได้ถูกบรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตั้งแต่เริ่มแรก ที่บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฎิบัติ และ ข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการ พิจารณาและปฎิบัติอย่างรอบคอบ บริษัท ชันสวีท จำกัด จึงได้จัดทำนโยบายต่อด้านคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบิติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นิยาม

การทุจริต หรือคอรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สิน ที่มิอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การ ให้หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นเงิน สื่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมิประโยชน์ทับช้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวช้องโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือ บุคคลนั้น ละเว้นจากการปฎิบัติหน้าที่ ที่ถูกด้องตามหลักปฎิปติที่ได้กำหนดไว้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวย ความสะดวก (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวช้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย การกระทำอันมิควร หรือการกระทำใดที่ขัดต่อ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทังเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม

ดาวน์โหลดเอกสารแบบเต็ม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น