การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

– แบบฟอร์มคำขอเสนอวาระ  เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล  เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล  เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

– แบบคำขอเสนอชื่อบุคคล  เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

– แบบฟอร์มข้อมูลบุคคล  ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

  เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563