การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 

– แบบฟอร์มคำขอเสนอวาระ  เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล  เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล  เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
– แบบคำขอเสนอชื่อบุคคล  เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
– แบบฟอร์มข้อมูลบุคคล  ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562