ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพและผลิตภัณฑ์

Sunsweet มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวด ใบรับรองมาตรฐาน
และรางวัลมากมายของเราคือการรับประกันคุณภาพของเรา และเราจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อไปเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
 

 

มาตรฐาน Britrish Retail Consortium (BRC)
เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งครอบคลุมด้านระบบ Hazard Analysis&Critical Control Points ( HACCP ) ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบุคลากร โดย BRC บังคับใช้กับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าให้กับองค์การค้าปลีกในสหราชอาณาจักรที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจากสถาบัน SGS United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

BRC Food Cer 2017-2018

Download PDF File
มาตรฐาน International Food Standard (IFS)
เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี และผู้ค้าปลีก-ค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตฐานความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ค้าปลีก มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยของอาหารจากผู้ผลิตให้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวจากสถาบัน SGS-International Certification Service GmbH ประเทศเยอรมนี

IFS Food Cer 2017-2018

Download PDF File
มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  Hazard Analysis Critical System Criteria (Hazard Analysis & Critical Control Points: HACCP)
เป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัย โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองจากสถาบัน SGS United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
HACCP Cer 2017-2020
Download PDF File
มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิต Good Manufacturing Practice (GMP)
เป็นมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่รับรองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และการควบคุมที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองจากสถาบัน SGS United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

GMP Cer 2017-2020
Download PDF File
มาตรฐาน ISO 14001: 2004
นอกเหนือจากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) เป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ
ISO 14001-2004 2015-2018
Download PDF File
มาตรฐาน Halal certificate
ใบรับรองฮาลาลเป็นเอกสารที่รับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเป้าไปที่ประชากรมุสลิมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายอิสลามและเหมาะสำหรับการบริโภคทั้งในประเทศมุสลิมส่วนใหญ่และในประเทศตะวันตกที่มีกลุ่มประชากรที่มีนัยสำคัญที่นับถือศาสนาอิสลาม , เยอรมนี, อังกฤษ, สเปน) การรับรองฮาลาลเป็นกระบวนการที่ทำให้คุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาสภาอิสลามกำหนดซึ่งอนุญาตให้มีการใช้เครื่องหมายฮาลาล มันถูกใช้เป็นหลักกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เช่นนมอาหารกระป๋องและสารเติมแต่ง

HALAL Cer Eng 2018-2020

Download PDF File