ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย:บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ:Sunsweet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท:0107560000354
ชื่อย่อหลักทรัพย์:SUN
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:ธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรs
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์:(66) 53-106-538-40
โทรสาร:(66) 53-106-541
เว็บไซต์ (URL):www.sunsweetthai.com
ทุนจดทะเบียน:215,000,000 (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ก่อนเสนอขายIPO):150,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หลังเสนอขายIPO):215,000,000 (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น:0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อภาษาไทย:บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ:Sunsweet International Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:ธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน:5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว:5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น:10 บาท (สิบบาท)

ข้อมูลสำคัญอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท:บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง:เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:0-2009-9000
โทรสาร:0-2009-9991
เว็บไซต์:www.set.or.th
บริษัทตรวจสอบบัญชี
ชื่อบริษัท:บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่ตั้ง:เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:0-2344-1000, 0-2824-5000
โทรสาร:0-2286-0500
เว็บไซต์:www.pwc.com