You are here: Home / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฎิบัติสำหรับคู่ค้า

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (จากนี้เรียกแทนด้วยคำว่า “บริษัท”) ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องภายใต้คุณธรรมและความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดปฏิบัติ บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จบริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการสื่อสารความคาดหวังไปยังลูกค้าโดยจัดทำคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ จึงขอความร่วมมือจากคู่ค้าของบริษัทยึดถือปฏิบัติด้วยกันอย่างสอดคล้องและบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจในการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจะส่งผลให้บริษัทและคู่ค้า เจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น

Read More >

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

          บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รณรงค์ การต่อด้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการต่อด้านการทุจริต โดยแต่เดิมเนื้อหา บางส่วนของนโยบายการต่อด้านการทุจริต ได้ถูกบรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตั้งแต่เริ่มแรก ที่บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ

Read More >

นโยบายการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงให้ความเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเช่นเดียวกับที่รักษาสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

Read More >

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

             บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้น

Read More >

จริยธรรมทางธุรกิจ

Read More >