คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายองอาจ กิตติคุณชัย

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 •  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Chief Transformation Officer : CTO Course 26 มิ.ย. – 28 ส.ค. 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2540 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซันสวีท

 • 2559 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันไชน์ทราเวล

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่

 • 2535 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อโกรเทค

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • คู่สมรส นางจิราพร  กิตติคุณชัยน้องชายนางสาวมรกต กิตติคุณชัย/ พี่ชายนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

จำนวนหุ้นที่ถือ :

 • 9,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 2.0930 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

อายุ 60ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • Mini MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2540 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ.ซันสวีท

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันไชน์ทราเวล

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • น้องสาว นางสาวมรกต กิตติคุณชัย และนายองอาจ  กิตติคุณชัย

จำนวนหุ้นที่ถือ 

 • ไม่มี ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 )

นายวีระ นพวัฒนากร

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 วันที่ 17 ส.ค. – 22 ก.ย. 2561จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 12/2018จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ : www.cpdtutor.com
 • หลักสูตรที่ 10-Deferred tax และ Employee benefit จาก CPD Tutor Co.,Ltd.

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2560 – ปัจจุบัน 

– กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ซันสวีท

 • 2548 – 2562 

– ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.ซันสวีท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ                         

 • 65,800 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0153 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นายโกวิทย์ สิทธิยศ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

ประกาศนียบัตร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2560 – ปัจจุบัน 

– ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.ซันสวีท

 • 2559 – 2560 

– ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหาร บจก.ซันสวีท

 • 2556 – 2560 

– ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ                          

 •  80,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0186 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นางอัมพันธ์ สุริยัง

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะผลิตกรรมเกษตร สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศนียบัตร

 •  ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2562 – ปัจจุบัน 

– ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บมจ.ซันสวีท

 • 2560 – 2562 

– ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ.ซันสวีท

 • 2536 – 2560 

– ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ บจก.ซันสวีท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ                          

 •  58,700 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0136 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นางสาวสุนทรี มูลเมา

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะบัญชี การเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 77/2017

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • 2561 – ปัจจุบัน

– ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ซันสวีท

 • 2560 – ปัจจุบัน

– เลขานุการบริษัท บมจ.ซันสวีท

 • 2557 – 2561

– ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ซันสวีท

 • 2554 – 2557 

– หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.เอเอฟเอ็มพลาวเวอร์ซีดส์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ                          

 • 43,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0102% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะบัญชี การเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 77/2017

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • 2561 – ปัจจุบัน

– ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ซันสวีท

 • 2560 – ปัจจุบัน

– เลขานุการบริษัท บมจ.ซันสวีท

 • 2557 – 2561

– ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ซันสวีท

 • 2554 – 2557 

– หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.เอเอฟเอ็มพลาวเวอร์ซีดส์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ                          

 • 43,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0102% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)