คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายองอาจ กิตติคุณชัย

อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 131/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Mini – MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 • น้องชายนางสาวมรกต กิตติคุณชัย
 • พี่ชายนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ
 • คู่สมรสนางจิราพร แซ่ลิ้ม
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบ แฟรนไซส์

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันไซน์ทราเวล

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการนำเที่ว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพลังงานทดแทนเกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

2535 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อโกรเทค

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลไม้กระป๋อง และพืชผลทางการเกษตร

นางสาวมรกต กิตติคุณชัย

อายุ 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร

 • การเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 131/2016 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Mini – MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 • พี่สาว นายองอาจ กิตติคุณชัย และนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโรงงาน บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

นางจิราพร กิตติคุณชัย

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ภาค พายัพ
 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 131/2016 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 • คู่สมรสนายองอาจ กิตติคุณชัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • 99.99%
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสำนักงาน บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. เวียงเจ็ดริน

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกกิจจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายไอศรีม

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. คอฟฟี่ลิ้งค์

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร และผลผลิตทางการเกษตร

นายสนิท ศรีสุวรรณ

อายุ 65 ปี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2545 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 131/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Mini – MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 • น้องสาวนางสาวมรกต กิตติคุณชัย
 • น้องสาวนายองอาจ กิตติคุณชัย 
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบ แฟรนไซส์

นายโกวิทย์ สิทธิยศ

อายุ 56 ปี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

นายวีระ นพวัฒนากร

อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2548 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

นางสาวสุนทรี มูลเมา

อายุ 50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

 • บัญชีบัณฑิต คณะบัญชีการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัย พายัพ

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร CSP 77/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2554 – 2557  : หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. เอ เอ็ฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์)

 • ประเภทธุรกิจ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้