คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

อายุ 72 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร สถาบัน
 • Massachusetts Institute of Technology (USA)

ประกาศนียบัตร

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Anti – Corruption for Executive Program (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย: IOD) ปี 2558
 •  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Post Graduate) ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากโรงเรียนผู้จัดการแห่งสหประชาชาติ (เมือง Turin ประเทศอิตาลี)
 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DCP 0/2000 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บมจ. เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์

 • ประเภทธุรกิจ วิจัยพัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติ (จากสมุนไพร)

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. แอนนิเมชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

 • ประเภทธุรกิจ : บริการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์(ซื้อ-ขาย ลิขสิทธิ์)บริการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

2537 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บมจ. ประกันคุ้มภัย

 • ประเภทธุรกิจ : ประกันวินาศภัยการลงทุน และอื่นๆ

2532 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บมจ. แผนราชเทวี กรุ๊ป

 • ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำน่ายเวชสำอางและเครื่องสำอาง

2530 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์

 • ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสุกรมีชีวิต
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
 • 0.0397%

ณ วันที่ 06 มีนาคม 2561

นายพิชัย คชมิตร

อายุ 67 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญาญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DCP 2/2000 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2555 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริหารการลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย

 • ประเภทธุรกิจ ประกัรวินาศภัยการลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

นางสาวมรกต กิตติคุณชัย

อายุ 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร

 • การเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 131/2016 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Mini – MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 • พี่สาว นายองอาจ กิตติคุณชัย และนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโรงงาน บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
 • 0.47%

นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

 • Bachelor Degree in Industrial Engineering, Lehigh University (Pennsy Ivania, USA)

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร RCP 3/2001 
 • DCP 16/2002 และ ACP 41/2012 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. อิมมูโนไทย

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ อาหารสมุนไพร เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ

2530 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. สมิทนันท์ พี่น้อง

 • ประเภทธุรกิจ บริการให้เช่าที่พักอาศัย

2525 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. สมิทนันท์

 • ประเภทธุรกิจ ให้บริการท่าเทียบเรือและจำหน่ายน้ำมัน

2555 – 2558 : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. แพ็คฟู้ด

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตสัตวน้ำ แช่เย็นหรือแช่แข็ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

นายองอาจ กิตติคุณชัย

อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 131/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Mini – MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 • น้องชายนางสาวมรกต กิตติคุณชัย
 • พี่ชายนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ
 • คู่สมรสนางจิราพร แซ่ลิ้ม
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบ แฟรนไซส์

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันไซน์ทราเวล

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการนำเที่ว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพลังงานทดแทนเกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

2535 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อโกรเทค

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลไม้กระป๋อง และพืชผลทางการเกษตร
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
 • 0.70%

นางจิราพร กิตติคุณชัย

อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ภาค พายัพ
 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 131/2016 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 • คู่สมรสนายองอาจ กิตติคุณชัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • 99.99%
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสำนักงาน บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. เวียงเจ็ดริน

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกกิจจัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายไอศรีม

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. คอฟฟี่ลิ้งค์

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร และผลผลิตทางการเกษตร
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
 • 69.77%

ณ วันที่ 06 มีนาคม 2561

นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 131/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Mini – MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 • น้องสาวนางสาวมรกต กิตติคุณชัย
 • น้องสาวนายองอาจ กิตติคุณชัย 
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบ แฟรนไซส์
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

นายอนุชา ดำรงมณี

อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 136/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2558 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

 • ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา

2557 – ปัจจุบัน : รองประธานผู้พิพากษาสมทบ ฝ่ายลูกจ้าง ศาลแรงงานภาค 5 

 • ประเภทธุรกิจ ศาลแรงงาน

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. โก ยี เรสซิเดนซ 2012

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจให้เช่า ขาย ซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก. เดอะ คำปัน 2012

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจให้เช่า ขาย ซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

2552 – ปัจจุบัน : กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการอำนวยการบริหารทัพย์สิน ในกำกับของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา

2548 – ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา

2547 – 2556 : ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี โรงแรมแมนดาริม โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่

 • ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
 • 0.0397%

ณ วันที่ 06 มีนาคม 2561

นายชัยยศ สันติวงษ์

อายุ 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

 • พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริการธุรกิจศาสตร์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 • หลักสูตร Applied International Management จาก Swedish Institute of Management
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ JICA
 • ประกาศนียบัตรการเข้ารับอบรมหลักสูตร DAP 141/2017 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/ บมจ. ซันสวีท

 • ประเภทธุรกิจ ลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2539 – 2556 : รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ประเภทธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
 • 0.0245%

ณ วันที่ 06 มีนาคม 2561