คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

อายุ 75 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหาร
  สถาบัน Massachusetts Instituteof Technology (USA)

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2560 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระบมจ.ซันสวีท

 • 2532 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บมจ. แพนราชเทวี กรุ๊ป

 • 2530 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี    

จำนวนหุ้นที่ถือ                         

 • 170,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นายพิชัย คชมิตร

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง        

 • 2560 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซันสวีท

 •  2555 – ปัจจุบัน

– ที่ปรึกษาบริหารการลงทุน บมจ. ทิพยประกันภัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 •  ไม่มี    

จำนวนหุ้นที่ถือ                          

 • ไม่มี  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นางสาวมรกต กิตติคุณชัย

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • Mini MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 10

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2540 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซันสวีท

 •  2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันไชน์ทราเวล

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • พี่สาว นายองอาจ  กิตติคุณชัย และนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

จำนวนหุ้นที่ถือ                          

 • 2,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.4651 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562)

นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์

อายุ 63  ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • Bachelor’s degree of Industrial Engineering Lehigh University, USA

ประกาศนียบัตร

 •  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2002
 • หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 3/2001 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2560 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซันสวีท

 • 2558 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. สนิทนันท์พัฒนา

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. อิมมูโนไทย

 •  2530 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. สนิทนันท์ พี่น้อง

 •  2525 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. สนิทนันท์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ                           

 • คู่สมรส 179,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นายองอาจ กิตติคุณชัย

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 •  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Chief Transformation Officer : CTO Course 26 มิ.ย. – 28 ส.ค. 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2540 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซันสวีท

 • 2559 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันไชน์ทราเวล

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่

 • 2535 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อโกรเทค

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • คู่สมรส นางจิราพร  กิตติคุณชัย/ น้องชายนางสาวมรกต กิตติคุณชัย/ พี่ชายนางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

จำนวนหุ้นที่ถือ :

 • 9,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 2.0930 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นางจิราพร กิตติคุณชัย

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาภาค พายัพ

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2540 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ซันสวีท

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันไชน์ทราเวล

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • คู่สมรส นายองอาจ  กิตติคุณชัย

จำนวนหุ้นที่ถือ :

 • 300,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 69.7674 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นางศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

อายุ 60ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • Mini MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2540 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ.ซันสวีท

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันไชน์ทราเวล

 • 2557– ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท

 • 2548 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บจก. ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • น้องสาว นางสาวมรกต กิตติคุณชัย และนายองอาจ  กิตติคุณชัย

จำนวนหุ้นที่ถือ 

 • ไม่มี ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 )

นายอนุชา ดำรงมณี

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 •  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2561 – ปัจจุบัน

– รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

 • 2560 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) บมจ.ซันสวีท

 • 2558 – ปัจจุบัน

– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฎ เชียงใหม่

 • 2556 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ คำปัน 2012 จำกัด

 • 2552 – ปัจจุบัน

– กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • 2548 – ปัจจุบัน

– อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.เชียงใหม่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ                          

 • 170,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นายชัยยศ สันติวงษ์

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 •  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศนียบัตร

 •  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 – ปัจจุบัน

– กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ซันสวีท

 • 2539 – 2556

– รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2561 – ปัจจุบัน

– กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ                          

 • 105,400 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0245 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562)