นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

” ผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร “

พันธกิจ

“เราคือผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล”

นวัตกรรม
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยข้าวโพดหวานในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยจัดทำข้อมูลพื้นฐานของข้าวโพดหวานและเทศโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวโพดหวาน การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคข้าวโพดหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บุคลากร
สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทุกระดับ พัฒนาและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขอ่งธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก

คุณภาพ
เป็นผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับความต้องการและกฎหมายของประเทศคู่ค้า ควบคู่กับการใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวกในการบริโภค มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการผลิต การจัดการที่ยืดหยุ่นรวดเร็ว

ห่วงโซ่อุปทาน
เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อความเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจข้าวโพดหวานรวมถึงสร้างเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

บรรษัทภิบาล
เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อแหล่งทรัพยากรด้านการเกษตร รวมถึงทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุน และชุมชน รวมถึงสร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

การเรียนรู้
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจข้าวโพดหวานแบบบูรณาการอย่างครบวงจร