การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

24 สิงหาคม 2535 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เคซี เชียงใหม่ อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด โดยมีบริษัท มาลีสามพราน จำกัดถือหุ้นร้อยละ 25 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย และครอบครัว ได้ซื้อหุ้นในส่วนที่บริษัท มาลีสามพราน จำกัด ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน)
วันที่ 25 ธันวาคน 2540 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ซันสวีท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นการลงทุนของนางจิราพร กิตติตุณชัย ภรรยาของนายองอาจ กิตติคุณชัย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 84/1 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรเช่น หอมหัวใหญ่ และผักสด สำหรับส่งออกต่างประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์ 2543 บริษัท ซันสวีท จำกัด ย้ายที่ตั้งสำนักงานและโรงงานมาที่เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของบริษัท
วันที่ 27 มีนาคม 2545 นายองอาจ กิตติคุณชัย ร่วมกับนักธุรกิจอีก 3 ท่านร่วมก่อตั้งบริษัท ทองทา จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่ จำกัด) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนเกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (ฺBio Gas Power Plant)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 บริษัท ซันสวีท จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาทเป็น 50.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาขายหุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
วันที่ 29 กันยายน 2548 ครอบครัวกิิตติคุณชัยก่อตั้งบริษัท เคซี เวิลด์ ฟู้ดส์ จำกัด (ปัจจุบันคือบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000.00 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไปผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 บริษัท ซันสวีท จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาทเป็น 100.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้อย่างมาก
บริษัท เคซี เชียงใหม่อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด หยุดดำเนินธุรกิจ และไม่มีรายได้จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2550
บริษัท ซันสวีท จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปเป็นหลักของบริษัทฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 2 กลุ่มธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร (National Award 2009) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เดือนสิงหาคม 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 สำหรับการผลิตสินค้าประเภทข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
เดื่อนธันวาคม 2552 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis&Critical Control Points: HACCP) สำหรับสินค้าประเภทข้าโพดหวานบรรจุกระป๋อง ซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ และข้าวโพดหวานแช่แข็ง จากสถาบัน SGS United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และสำนักงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 9 กันยายน 2552 เปลี่ยนซื่อจากบริษัท ทองทา จำกัด เป็นบริษัท ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่ จำกัด
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง) (The Prime Minister’s Industry Award 2010) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 22 เมษายน 2553 เปลี่ยนซื่อจากบริษัท เคซี เวิลด์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Thailand Prime Minister’s Export)
เดือนกรกฎาคม 2554 ได้รับมาตรฐาน Britrish Retail Consortium (BRC) สำหรับการผลิตสินค้าประเภทข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง จากสถาบัน SGS United Kingdom Ltd ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองของ United kingdom Accreditation Service (UKAS)
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen) บนที่ตั้งเดียวกับโรงงานของบริษัทปัจจุบัน เพื่อขยายไลน์ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวโพดหวานแช่แข็ง
เดือนพฤษภาคม 2556 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดการผลิด (Good Manufacturing Practice : GMP) จากสถาบัน SGS United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. 9023-2550
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ก่อตั้งบริษัท โซสวีท จำกัด ขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างครอบครัวกิตติคุณชัยร่วมกับหุ้นส่วนอีก 4 ท่าน เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานเพื่อธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์
เดือนมิถุนายน 2558 บริษัท ซันสวีท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. 9035-2553 สำหรับสินค้าประเภทข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เดือนตุลาคม 2558 บริษัท ซันสวีท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน International Food Standard (IFS) สำหรับสินค้าประเภทข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ และข้าวโพดหวานแช่แข็งจากสถาบัน SGS-International Certification Service Gmbh ประเทศเยอรมนี
เดือนธันวาคม 2558 บริษัท ซันสวีท จำกัด ได้ลงนามสัญญาซื้อเครื่่องจักร Hydrolock กับ Hydrolock S.A.S., France เครื่อง Hydrolock นี้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคที่อุณหภูมิสูงแบบต่อเนื่อง (Continuous Sterrilizers) ที่นำมาแทนที่เครื่องฆ่าเชื้อโรคแบบเก่าที่ทำงานเป็นชุดๆ (Batch Retorts) จุดเด่นของเครื่องจักรคื่อ การลดเวลาและพลังงานที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะเป็นผลทำให้เพิ่มคุณภาพสินค้า ลดต้นทุนการผลิต มีความยืดหยุ่นในการใช้ได้กับหลายบรรจุภัณฑ์
บริษัทมีการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยบริษัท ซันสวีท จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมใน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัทซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 และบริษัท โซสวีัท จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นผลให้ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซันสวีท จำกัด
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซันสวีท จำกัด ครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาทเป็น 108.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ซันสวีท จำกัด เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
วันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซันสวีท จำกัด ครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ซันสวีท ไบโอเอ็นเนอยี่ จำกัด และบริษัท โซสวีท จำกัด ให้แก่ นายองอาจ กิตติคุณชัย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 มีมติอนุมัติวาระสำคัญดังนี้ 1) อนุมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 43.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 46.98 ล้านบาท 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 108.00 ล้านบทเป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดโครงสร้างเงินทุนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัท ซันสวีท จำกัด ถืออยู่ในบริษัท ซันสวีท ไบโอเอ็นเนอยี่ จำกัด และบริษัท โซสวีท จำกัด ให้แก่ นายองอาจ กิตติคุณชัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซันสวีท จำกัด ครั้งที่ 4/2560 มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)” 2) อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัท ซันสวีท จำกัดจะมีจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 300.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซันสวีท จำกัดโดยการออกหุ้นสามัยใหม่ เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 65.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัท ซันสวีท จำกัดมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 215.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซันสวีท จำกัด จำนวน 130.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO 5) อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
วันที่ 4 กันยายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
วันที่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (ก่อน IPO) จำนวน 300,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 45.00 ล้านบาท โดยกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ง บริษัทได้ชำระเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2019) ประเภทผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม(Best Exporter)ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ผลิต / ผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่่มีคุณภาพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน )ได้รับการรับรองมาตรฐาน  Britrish Retail Consortium (BRC) เกรด A+ ประเภท Unannounced สำหรับการผลิตสินค้าประเภทข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดครีมบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุง สุญญากาศ และข้าวโพดแช่แข็งบรรจุถุง(พร้อมปรุง)จากสถาบัน SGS United Kingdom Ltd.ประเทศอังกฤษภายได้การรับรองของ United Kingdom Accreditaton Service (UKAS)

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน ) ได้รับผลคะแนน  CGR  ประจำปี 2562 ในระดับ 4 ดาว (ดีมาก) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าระดับประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องภายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า KC