ข่าววันนี้

วัน/เวลาหัวข้อข่าว
       

 

ข่าวย้อนหลัง 2 ปี

วัน/เวลาหัวข้อข่าว
20 มี.ค. 2563การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2563งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2563แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผลดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2563สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2563รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2563แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 และบุคคลที่จะรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าดาวน์โหลด
08 พ.ย. 2562เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
08 พ.ย. 2562เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2562งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
06 ส.ค. 2562งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2562งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2562การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2562 ชี้แจงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2562มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2562แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2562แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2562สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2562งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2562รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2562แจ้งผลการเสนอวาระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2561การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2561รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แก้ไข)ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2561รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2561งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2561มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2561SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2561การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561แจ้งเปลี่ยนแปลงนามสกุลของกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2561การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (แก้ไข)ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
22 ม.ค. 2561รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560นโยบายการนำส่งงบการเงินของบริษัทดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SUN เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2560ดาวน์โหลด