ข่าววันนี้

วัน/เวลา                                              หัวข้อข่าว
       

 

ข่าวย้อนหลัง 2 ปี

วัน/เวลา                                              หัวข้อข่าว
22 มี.ค. 2562 22:01การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2562 12:56แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2562 18:20แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2562 18:20คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2562 18:19สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2562 18:18งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2562 13:10รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2562 13:00แจ้งผลการเสนอวาระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2561 17:50การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2561 17:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2561 17:25คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2561 13:40การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561 18:56งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561 19.00คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2561  19.03สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2561 18:15รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แก้ไข)ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2561 14:15รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2561 18:30 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2561 18:15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2561 18:09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2561 18:23การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯดาวน์โหลด
23 เม.ย. 2561 17:53มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2561 17:45SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2561 21:59การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2561 18:14แจ้งเปลี่ยนแปลงนามสกุลของกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2561 09:04การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (แก้ไข)ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2561 08:57คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 22:31สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 22:04แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 21:31สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 21:29ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 21:25งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
22 ม.ค. 2561 13:13รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 13:19งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 13:09งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 13:07คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 13:07คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 13:06นโยบายการนำส่งงบการเงินของบริษัทดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 13:06สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 13:01สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 08:44ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SUN เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2560ดาวน์โหลด