ข่าววันนี้

วัน/เวลาหัวข้อข่าว
22 มิ.ย. 2563มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด

 

ข่าวย้อนหลัง 2 ปี

วัน/เวลาหัวข้อข่าว
02 ก.ค. 2563 ชี้แจงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบังคับบริษัท ดาวน์โหลด
02 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
02 มิ.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 งดการจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2563 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2563การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2563งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2563แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผลดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562ดาวน์โหลด