เกี่ยวกับเรา

“เราคือผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” และผลิตตามคำสั่งลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่วนบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร เช่น หอมหัวใหญ่สด แป้งมันสำปะหลัง สับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เลบานอน ตุรกี อิหร่าน เป็นต้น

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม เรายินดีให้บริการ

ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตก

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ประเทศไทย , 50120

โทรศัพท์ & แฟกซ์

ติดต่อสอบถามทั่วไป

โทรศัพท์ : 053-106538 – 40

แฟกซ์ : +66 53-106541

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

sunsweetthai@sunsweetthai.com

ติดต่อสายด่วน

แนะนำ – ติชม – ร้องเรียน

โทรศัพท์ : 081 783 9199

โทรศัพท์ : 081 783 3088

hotline@sunsweetthai.com

company_secretary@sunsweetthai.com

audit_committee@sunsweetthai.com

ผลิตภัณฑ์

“เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่่มีคุณภาพสูงสุด”

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ : “ ผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร ”

นวัตกรรม
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยข้าวโพดหวานในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยจัดทำข้อมูลพื้นฐานของข้าวโพดหวานและเทศโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวโพดหวาน การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคข้าวโพดหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บุคลากร
สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทุกระดับ พัฒนาและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขอ่งธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก

คุณภาพ
เป็นผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับความต้องการและกฎหมายของประเทศคู่ค้า ควบคู่กับการใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวกในการบริโภค มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการผลิต การจัดการที่ยืดหยุ่นรวดเร็ว

ห่วงโซ่อุปทาน
เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อความเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจข้าวโพดหวานรวมถึงสร้างเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

บรรษัทภิบาล
เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อแหล่งทรัพยากรด้านการเกษตร รวมถึงทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุน และชุมชน รวมถึงสร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

การเรียนรู้
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจข้าวโพดหวานแบบบูรณาการอย่างครบวงจร

นวัตกรรม & เทคโนโลยี

กระบวนการผลิตที่สะอาด

พลังงานแสงอาทิตย์

แหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด

ดวงอาทิตย์ให้พลังงานมากกว่าเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกทั้งโลก แตกต่างกับเชื้อเพลิงปิโตรเลียมซึ่งจะหมดในอนาคตอันใกล้นี้ ในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ข้อจำกัด เพียงประการเดียวของพลังงานแสงอาทิตย์คือความสามารถของเราในการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย เราจึงนำพลังงานนี้มาใช้เพื่อทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมของเรา

ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ เมื่อเราใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และเนื่องจากดวงอาทิตย์ให้พลังงานมากกว่าที่เราต้องการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการผลิตพลังงานสะอาด

ข่าวสาร & กิจกรรม

Latest News & Activity From Us

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วัน/เวลา                                              หัวข้อข่าว
09 พ.ค. 2562 17:28คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2562 17:25สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
09 พ.ค. 2562 17:21งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
07 พ.ค. 2562 12:39 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2562 18:23ชี้แจงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2562 18:01มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

 • 11 พ.ค. 2561

  SUN ตั้งเป้าปีนี้ รายได้ไม่ต่ำกว่า 10 % อัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 8 %

  รายละเอียด >>

 • 10 พ.ค. 2561

  SUN ยิ้มรับออเดอร์ มั่นใจปีนี้โตเกิน 10% ซันสวีท ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ตรา KC เผยต่างชาติสั่งออเดอร์สินค้าเพิ่ม 10-15% หลังออกบูทงานฟู้ดแฟร์ที่ต่างประเทศต่อเนื่อง คาดปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 10% เตรียมซื้อเครื่องจักร เพิ่มกำลังการผลิต พร้อมส่งข้าวโพดปิ้งไปเกาหลีใต้ เดือนมิถุนายนนี้

  รายละเอียด >>

 • 21 ก.พ. 2561

  21 กุมภาพันธ์ 2561 : SUN ทุ่มงบ 260 ลบ.ขยายสินค้าแช่แข็ง ดันอัตรากำไรขั้นต้นทะลุ 20% จากปีก่อน 17-18% นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยในงาน Opportunity Day ว่า บริษัทตั้งงบลงทุน 260 ล้านบาท ขยายกำลังผลิตสินค้าแช่แข็ง-ปรับปรุงเครื่องจักร คาดดันอัตรากำไรขั้นต้นทะลุ 20% จากปัจจุบัน 17-18% พร้อมย้ำเป้ารายได้โต 10-15%

  รายละเอียด >>

กิจกรรมล่าสุดของเรา

January 9, 2020

“ซันสวีท” ผนึก “สยาม เดลมองเต้” ... See more

January 9, 2020

https://siamrath.co.th/n/125622

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ... See more

December 26, 2019

https://siamrath.co.th/n/123384

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายองอาจ กิตติคุณชัย ... See more

December 26, 2019

http://cm-leadernews.com/?p=20168

ข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ  สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ ... See more

December 26, 2019

... See more

ข่าวประชาสัมพันธ์  สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ ... See more