เกี่ยวกับเรา

“เราคือผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” และผลิตตามคำสั่งลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่วนบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร เช่น หอมหัวใหญ่สด แป้งมันสำปะหลัง สับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เลบานอน ตุรกี อิหร่าน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์

“เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่่มีคุณภาพสูงสุด”

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ : “ ผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร ”

นวัตกรรม
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยข้าวโพดหวานในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยจัดทำข้อมูลพื้นฐานของข้าวโพดหวานและเทศโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวโพดหวาน การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคข้าวโพดหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บุคลากร
สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทุกระดับ พัฒนาและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขอ่งธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก

คุณภาพ
เป็นผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับความต้องการและกฎหมายของประเทศคู่ค้า ควบคู่กับการใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวกในการบริโภค มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการผลิต การจัดการที่ยืดหยุ่นรวดเร็ว

ห่วงโซ่อุปทาน
เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อความเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจข้าวโพดหวานรวมถึงสร้างเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

บรรษัทภิบาล
เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อแหล่งทรัพยากรด้านการเกษตร รวมถึงทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุน และชุมชน รวมถึงสร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

การเรียนรู้
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจข้าวโพดหวานแบบบูรณาการอย่างครบวงจร

นวัตกรรม & เทคโนโลยี

กระบวนการผลิตที่สะอาด

พลังงานแสงอาทิตย์

แหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด

ดวงอาทิตย์ให้พลังงานมากกว่าเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกทั้งโลก แตกต่างกับเชื้อเพลิงปิโตรเลียมซึ่งจะหมดในอนาคตอันใกล้นี้ ในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ข้อจำกัด เพียงประการเดียวของพลังงานแสงอาทิตย์คือความสามารถของเราในการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย เราจึงนำพลังงานนี้มาใช้เพื่อทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมของเรา

ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ เมื่อเราใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และเนื่องจากดวงอาทิตย์ให้พลังงานมากกว่าที่เราต้องการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการผลิตพลังงานสะอาด