วันที่/เวลา                                                               หัวข้อข่าว                                                                                                                

22 ม.ค. 2561 13:13                   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

27 ธ.ค. 2560 13:19                    งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

27 ธ.ค. 2560 13:09                    งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

27 ธ.ค. 2560 13:07                    คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

27 ธ.ค. 2560 13:07                    คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

27 ธ.ค. 2560 13:06                    นโยบายการนำส่งงบการเงินของบริษัท

27 ธ.ค. 2560 13:06                    สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

27 ธ.ค. 2560 13:01                   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

27 ธ.ค. 2560 08:44                   ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SUN เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2560