ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

รายละเอียดงาน

บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯในเครือ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ดำเนินการจัดหา และซื้อมาจำหน่ายไป (Trading) ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ชาย / หญิง

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาขาย และการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีความเป็นผู้นำ บุคลิคดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

4.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

5.สร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และพัฒนาการขาย

6.มีแรงจูงใจและมีทัศนคติที่ดี และสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมขององค์กรได้

7.สามารถวางแผนการขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

8.มีประสบการณ์ในงานขาย และการตลาด 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

บริษัท โซสวีท จำกัด เป็นบริษัทฯในเครือ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานเพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ชาย / หญิง

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาขาย และการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีความเป็นผู้นำ บุคลิคดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

4.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

5.สร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และพัฒนาการขาย

6.มีแรงจูงใจและมีทัศนคติที่ดี และสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมขององค์กรได้

7.สามารถวางแผนการขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

8.มีประสบการณ์ในงานขาย และการตลาด 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

บริษัท ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่ จำกัด เป็นบริษัทฯในเครือ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (Biogas Power Plant)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ชาย / หญิง

2.วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

5.มีความสามารถในการกำหนด ทบทวน และปรับปรุงแผนงานในการบริหารไฟฟ้าให้สอดคล้องเป้าหมายองค์กร

6.สามารถวางแผนงานการผลิตไฟฟ้าและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7.มีความเป็นผู้นำ ละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานเป็นทีมได้

8.มีแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดี สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมขององค์กรได้

9.มีใบประกอบวิชาชีพ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ  25   ปี   ขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / วิศวกรรมอาหาร / หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิต 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หน้าที่

– บริหารงานด้านการผลิตภายในบริษัทฯ

– วางแผน และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

– บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

– ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง
 • สาขาโลจิสติก หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า การจัดส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติ บุคลิกดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

หน้าที่

 • บริหารจัดการงานแผนกคลังสินค้า สินค้าสำเร็จรูป ให้มีความถูกต้อง
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • บริหารควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเกษตร , ส่งเสริม , พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์งานส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

– ดูแล ส่งเสริมงานปลูกข้าวโพดหวาน

– ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

– ดูแลงาน SMART FARM

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  ชาย / หญิง
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / อุตสาหการ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 •  สามารถเข้ากะได้ในบางครั้ง
 •  สามารถวางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 •  มีประสบการณ์ในการควบคุม และบริหารงานวิศวกรรม / ซ่อมบำรุง
 •  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  ชาย / หญิง
 •  วุฒิ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี  
 •  ไม่จำกัดสาขา   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 •  รู้เส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่  สามารถเดินทางต่างจังหวัด  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  บุคลิกดี มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
 • สาขาช่างยนต์ / ช่างกล / ช่างเขียนแบบ / ช่างเชื่อมโลหะ / ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร , งานเชื่อมโลหะ , งานกลึง ,พิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักในงานช่าง ใฝ่เรียนรู้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานงานซ่อมสร้างภายในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารหลักฐานในการสมัครงาน

การเดินทางมาสมัครงานที่บริษัทฯ

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ซันสวีท จำกัด
เลขที่ 9    หมู่ 1   ต.ทุ่งสะโตก
อ.สันป่าตอง   เชียงใหม่   50120

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์  :  053 -106538 , 053 -106539 , 053 -106540 ต่อ 25 หรือ 14

มือถือ       :  085-6950097  ,  081-8747221
แฟกซ์      :  053-106541

ส่งใบสมัครได้ที่
Email :  hr@sunsweetthai.com

 คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่