Sunsweet Public Co.,Ltd.  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2540 ภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องคุณภาพสูงของประเทศไทยที่มีการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดหวานที่ตรงกับความต้องการของตลาดทั่วโลก ดังนั้นเพื่อบรรลุภารกิจของเรา เรากำลังมองหามืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานมาร่วมทีมกับเรา

UPDATE 15 October 2018

คลิกที่ชื่อตำแหน่ง  เพื่อดูคุณสมบัติ และ รายละเอียดงาน

Job Responsibilities :

The management trainee will follow an intensive but varied training program at different departments. This program is characterized by operational training and hands-on assignments in various fields of food industry. Work vary due to operational need. The management trainee may be assigned other responsibilities by superiors.

Qualification :

 • Male or Female
 • Age not over 22-31 years old
 • Bachelor degree or Master degree in any related filed, preferably
 • Branch : Management , Engineering , Information Technology , Food science , Innovation Technology or Other fields
 • Hard working and willing to learn
 • Having positive attitude and always sees challenges rather than problems
 • Hands on and be able to work under pressure
 • Good in problem solving and conflict resolution
 • Good organizational and interpersonal skill with proactive approach
 • Good leadership skills
 • Proficient in Microsoft Office
 • Good command of written and spoken Thai and English

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย / หญิง – วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์   5   ปี   ขึ้นไป – มีความเป็นผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารทีมงานได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ  30   ปี   ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / วิศวกรรมอาหาร / หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ BRC , IFS , ISO , HACCP , GMP
 • สามารถบริหารจัดการวางแผน ควบคุมระบบคุณภาพ แก้ไขป้องกันได้
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง , แช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 1. รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 2. รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 3. รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ  30   ปี   ขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / วิศวกรรมอาหาร / หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิต 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง , แช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

 1. ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผนและการผลิต การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดส่งให้ลูกค้า
 2. ทบทวน และอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงเอกสาร วิธีการที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตให้ได้มาตรฐาน
 3. ควบคุมดูแลการรับ และจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตและดำเนินการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ควบคุม การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน
 5. วางแผนกับจัดซื้อเพื่อจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตตาม Plan ที่กำหนด
 6. ทบทวนและปรับแผนการผลิตที่จำเป็น
 7. กำหนดทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมต่อหน้าที่ ที่กำหนด
 8. กำหนดและควบคุมการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อขบวนการผลิต
 9. ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ปฏิบัติ
 10. ควบคุมกระบวนการทำงานผู้รับเหมาช่วงงาน
 11. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตบรรลุตามความต้องการของลูกค้า
 12. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
 13. ตรวจสอบบันทึก และปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือการบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย / หญิง

– วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / วิศวกรรมอาหาร / หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

– สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

– มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิต 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย / หญิง

– มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป ทางเทคโนโลยี

– วุฒิ ป.ตรี / ปริญญาโท ทางด้าน Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม

– สามารถให้คำแนะนำประเมินผลการลงทุนทาง IT ที่หมาะสมกับแผนกลยุทธและการดำเนินงาน

– มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรร สนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย / หญิง

– วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / อุตสาหการ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

– สามารถเข้ากะได้ในบางครั้ง

– สามารถวางแผนการซ่อมบำรุง และติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย

– มีประสบการณ์ในการควบคุม และบริหารงานวิศวกรรม / ซ่อมบำรุง

– มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย / หญิง

– วุฒิ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี  

– ไม่จำกัดสาขา   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

– รู้เส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่  สามารถเดินทางต่างจังหวัด  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– บุคลิกดี มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย / หญิง

– วุฒิ ปวช. , ปวส. ,ป.ตรี

– สาขาช่างยนต์ / ช่างกล / ช่างเขียนแบบ / ช่างเชื่อมโลหะ / ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร , งานเชื่อมโลหะ , งานกลึง ,พิจารณาเป็นพิเศษ

– รักในงานช่าง การเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย / หญิง  – วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี – บุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย / หญิง – อายุ 18 ปีขึ้นไป – ไม่จำกัด วุฒิการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Sunsweet Public Co.,Ltd.

เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตก
อ.สันป่าตอง, เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์ : (66) 53-106538 – 40   ต่อ  25 หรือ 14  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แฟกซ์ : (66) 53-106541

Email : hr@sunsweetthai.com   ( cc : factory@sunsweetthai.com)

 คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่