กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นำโดย นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และนายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
ร่วมจัดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวโพดหวาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวโพดหวาน และเป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตในตลาดโลก โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน

ณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.