SUN ร่วมกับ Sb1 เปิดงานโครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร 4.0 รุ่นที่ 2

SUN ร่วมกับ Sb1 เปิดงานโครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร 4.0 รุ่นที่ 2 โดยนางสาวมรกต กิตติคุณชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท และ นายปภังกร โชคทวีชัยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99
โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร 4.0 เป็นโครงการ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร โดยให้ผู้อบรมได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการฝึกบังคับโดรนด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการยกระดับเกษตรกรโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ซึ่งภายในงานได้มีการมอบโดรนให้กับผู้รวบรวมวัตถุดิบที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งที่ 1
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอื่นที่ใกล้เคียง