“ซันสวีท” ร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พ.ย.65 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนชุมชนบ้านท่าเดื่อ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ แม่น้ำขาน บ้านท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลแบ่งปันคุณค่าให้แก่สังคม โดยร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ตรา KC ให้แก่ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดในการอนุรักษ์ และต่อยอดประเพณีลอยกระทงของไทย พร้อมกับ การรณรงค์การรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้แนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” เพื่อลดขยะและลดมลพิษทางน้ำ ถือเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ผ่านการเชื่อมโยงกับผู้นำชุมชน และเกิดเครือข่ายการสืบสานวัฒนธรรมของของชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป