ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง จำนวน 1,200 กระป๋อง ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด