มอบความช่วยเหลือด้านอาหาร และสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ชุมชนและหมู่บ้านรอบๆ โรงงาน ได้แก่ บ้านเปียง, บ้านร้องธาร ,บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม บ้านดอนแก้ว, บ้านร้องส้มป่อย ,บ้านป่าจี้,บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาหารและสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ชุมชนและหมู่บ้านรอบๆ โรงงาน ได้แก่ บ้านเปียง, บ้านร้องธาร ,บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม บ้านดอนแก้ว, บ้านร้องส้มป่อย ,บ้านป่าจี้,บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง โดยมีตัวแทนแต่ละชุมชนเป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในชุมชนดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 หวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยชุมชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่ขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่จำนวนหลายรายในชุมชนเขตตำบลทุ่งปี้และชุมชน ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน และ ทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มากกว่า 83 ครัวเรือน ถูกจำกัดการเดินทางเข้า-ออกในชุมชนและ ห้ามออกนอกพื้นที่ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ตามประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอแม่วาง เป็นเวลา 14 วันนั้น

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัท ฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งช่วยเหลือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในชุมชน โดยมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทลงพื้นที่ร่วมมอบเจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัยและข้าวโพดหวานพร้อมทานตรา KC ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนสำหรับการดูแลรักษาสุขอนามัยแก่ผู้ที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังอาการ ในช่วงที่มีการระบาดค่อนข้างสูง เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ขอให้ทุกคนปลอดภัยกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว พร้อมทั้งจะประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคน ผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ได้อย่างปลอดภัย