ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)