ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน