ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (UAC Energy) ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนา ‘โครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด