ต้อนรับนักลงทุนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารงาน ผลประกอบการ และแผนงานโดยรวมในอนาคตของบริษัท