Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563