การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563