การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sunsweet Public Company Limited

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทและมาตรฐานสากล บริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ ที่เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะใช้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2573)

เจตนารมณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถสรุปได้ด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า เราจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”   นี่คือหลักการที่เป็นแนวทางให้กับกิจกรรมทุกอย่างของสหประชาชาติในประเทศไทย ทีมสหประชาชาติในประเทศไทยได้ลงนามในกรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNPAF 2017-2021 กับรัฐบาลไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 เอกสารนี้อธิบายแนวทางการทำงานของหน่วยงานในระบบสหประชาชาติทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือในประเด็นด้านการพัฒนาที่สำคัญของประเทศ กรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPAF 2017-2021) ระบุอย่างละเอียดถึงผลลัพธ์ที่สหประชาชาติต้องการบรรลุในช่วงเวลา 5 ปี

การดำเนินการด้านความยั่งยืน

businessman protection money on table with tree. concept saving

ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาเทคโนโยลีเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน ให้ได้พันธุ์ข้าวโพดหวานใหม่ ที่มีคุณภาพ จำนวนผลผลิตต่อไรสูง ทนทานต่อโรค เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น และจะมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมใน Contact farming จำนวนเพิ่มขึ้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ จากการร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาสิ่งต่างๆนั่น จะทำให้คู่ค้ามีรายได้ที่ดีขึ้นและบริษัทได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยร่วมมือกับลูกค้าเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปตามความต้องการตลาด จากการที่บริษัทสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าดังที่กล่าวมานี้เป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจร่วมกัน

Ecological system solar energy in the city on the hand holding the tablet

ความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สร้างความความร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยสร้างมูลค่าจากของเสีย นำพลังงานทดแทนมาเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และต่อยอดธุรกิจใหม่ในการจัดการของเสียเช่น น้ำเสียผลิตไฟฟ้า ของเสียทำบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

7
Worker figures helping dig coin money on dollar note background - worker figures model with money seeking business concept

ความยั่งยืนทางด้านผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโนยีใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรทางด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพและจำนวนของผลผลิตต่อไร่

9